IMMATERIAL 2022
774
page-template-default,page,page-id-774,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,language-ca,select-theme-ver-5.2.1,ajax_leftright,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,menu-animation-underline,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

IMMATERIAL és un projecte de residències d’investigació basada en les arts, en el qual hi participen Casa d’Artistes, LandWorks (Sardenya) i La Providence CCAV (França) i compta amb el suport de l’Institut Ramon Llull, Institut d’Estudis Baleàrics i Consell Insular de Menorca. 

 

Els tres espais de residència participants tenen denominadors comuns: la vocació de dinamització sociocultural dels pobles i habitants del seu voltant i la ubicació dels seus centres en edificis amb una història particular. Per tant, tal com introdueix el títol del projecte, les línies de treball del projecte són el patrimoni cultural i immaterial de cada territori des d’un enfocament contemporani, hibridant la història amb les arts per tal de conèixer i entendre el passat i construir futurs possibles amb base empírica i ficció.

 

Informació d’utilitat per la presentació de propostes

 

Casa d’Artistes, ubicada a Es Mercadal, és una casa de camp tradicional amb el nom de Montpalau. La seva arquitectura i territori donen compte de la història rural de l’illa de Menorca, tant la del passat proper com de l’època feudal.

Així, des de la seva creació, duu a terme activitats com residències artístiques, trobades per a la creació artística, realització de documentals de temàtica social, encontres literaris, cicles de cinema crític, concerts a espais emblemàtics de l’illa durant els mesos d’estiu i exposicions itinerants arreu de les Illes Balears i dels territoris Euroregionals. 

 

L’Associació Cultural LandWorks (LW) està ubicada a l’Argentiera, a l’antiga ciutat minera del nord de Sardenya. LW neix el 2011, iniciant un projecte de regeneració urbana en col·laboració amb la comunitat i les institucions locals i internacionals.

Abraçant les més variades disciplines creatives i performatives (art, arquitectura, disseny, dansa, música i teatre), LW desenvolupa projectes d’innovació social i cultural: organitza tallers i laboratoris experimentals, residències artístiques, d’estudi i investigació, cursos de formació, establiments de museus, esdeveniments culturals i recreatius, conferències, seminaris, festivals i activitats de màrqueting cultural.

 

La Providence Centre Català d’Art Vivant està ubicada a la Casa Descatllar (Ille sur Têt), la qual fou propietat de la noblesa i l’alta burgesia nord-catalana del s.XVII, la familia Descatllar. La casa permet indagar en la història de la Catalunya Nord al s.XVII i la seva annexió a França. 

La Providence treballa en el muntatge d’exposicions, les residències artístiques com per exemple el programa Delta Art Residències, en l’editorial que porta el segell Coucou’s Clan i, finalment, en l’àmbit educatiu, fent intervencions amb artistes a les escoles i col·legis i acollint joves estudiants als seus tallers.

IMMATERIALE è un progetto di residenza di ricerca basato sull’arte, a cui partecipano Casa d’Artistes (Menorca), LandWorks (Sardegna) e La Providence CCAV (Francia) con il sostegno dell’Institut Ramon Llull, Institut d’ Balearic Studies e Insular Council di Minorca.

 

I tre spazi residenziali partecipanti hanno denominatori comuni: la vocazione di rivitalizzazione socio-culturale dei paesi e degli abitanti circostanti e l’ubicazione dei loro centri in edifici con una storia particolare. Come introduce il titolo del progetto, le linee di lavoro del progetto sono il patrimonio culturale e immateriale di ogni territorio in un approccio contemporaneo, ibridando la storia attraverso le arti per conoscere e comprendere il passato e costruire futuri possibili con basi empiriche e finzione.

 

Informazioni utili per la presentazione delle proposte

 

Casa d’Artistes, situata a Es Mercadal, è una tradizionale casa di campagna con il nome di Montpalau. La sua architettura ed il suo territorio raccontano la storia rurale dell’isola di Minorca, sia nel passato recente che in epoca feudale.

Dalla sua creazione ha svolto attività quali residenze artistiche, incontri per la creazione artistica, produzione di documentari sociali, incontri letterari, cicli cinematografici critici, concerti in spazi emblematici dell’isola durante i mesi estivi e mostre itineranti nelle Baleari Isole e territori euroregionali.

 

L’Associazione Culturale LandWorks (LW) ha sede all’’Argentiera, ex borgo minerario del nord-ovest Sardegna. LW nasce nel 2011, avviando progetti di rigenerazione urbana in collaborazione con la comunità e le istituzioni locali e internazionali. 

Abbracciando le più svariate discipline creative e performative (arte, architettura, design, danza, musica e teatro), LW sviluppa progetti di innovazione sociale e culturale: organizza laboratori e laboratori sperimentali, residenze artistiche, studio e ricerca, corsi di formazione, istituti museali, ed eventi ricreativi, convegni, seminari, festival e attività di marketing culturale.

 

La Providence Catalan Centre for Living Art si trova nella Casa Descatllar (Ille sur Têt), di proprietà della nobiltà e dell’alta borghesia catalana settentrionale del XVII secolo, la famiglia Descatllar. La casa permette di conoscere la storia della Catalogna settentrionale nel XVII secolo e la sua annessione alla Francia.

La Providence CCAV opera nel montaggio di mostre, residenze artistiche come il programma Delta Art Residences, nella casa editrice che porta l’etichetta Coucou’s Clan e, infine, in campo educativo, realizzando interventi con artisti nelle scuole e accogliendo i giovani studenti nei loro laboratori.

casa art recerca bn copia
landworks

Amb el suport de:

logo_irl_cat_color_web
ieb_col_Mm94tmL